تغییر در نظام باورها

ایجاد تغییر در نظام باورها

نظام باورها و نحوه تلقی هر کس از خود و جهان پیرامونش، نوع نگاه، اهداف، برنامه‌ها و کلا همه هستی او را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

پس یک جوان موفق باید نظام باورهای خود را نسبت به هستی و جهان،
به گونه‌ای تغییر داده که از بدبینی، کج اندیشی و افکار ویرانگر و مأیوس کننده خالی شود.

کسی که باور دارد جهان و هر چه در کیهان هست،
آمده‌اند تا به او کمک کنند یا باور دارد که ابر و باد و مَه و خورشید و فلک در کارند تا او نانی به کف آرد و به غفلت نخورد،
سرنوشت او تفاوت خواهد داشت.

با کسی که اعتقاد دارد که جهان و تمام آدم و عالم کمر به کشتن او بسته‌اند و فلک،
غدار است و روزگار، کج مدار و بدرفتار!
چرا که این گونه اندیشیدن‌ها نه تنها در شکل‌گیری شخصیت و منش آدمی مؤثر است، بلکه در دستیابی یا عدم دستیابی انسان به کلیدهای فائق آمدن بر مشکلات نیز تأثیر دارد

 

همچنین بخوانید: آخرالزمان