ضرورت وجود ولایت در جامعه

ضرورت وجود ولایت در جامعه

همواره اموری در جامعه هست که استحکام نظام اجتماعی بر پایه آنها است.
و این امور از وظایفه افراد آن جامعه نیست.
اموری مانند ولایت و قضاوت و دستورات دفاع و جنگ در مواقع اضطراری.
این ها نمیتوانند بر عهده هر کسی باشند بلکه فردی که مسئول آن جامعه است باید به این امور رسیدگی کند.

اسلام یک دنین سیاسی است و دستوراتش تنها به امور عبادی محدود نیستند
و افراد همواره از سوی مسئولان دینی احکام سیاسی در مورد اداره امور شهرها و تامین نظم اجتماع و … میشوند.
به همین علت است که مسلمانان سنی و شیعه هر دو اتفاق نظر دارند که میبایست یک رهبر و حاکم اسلامی در جامعه حضور داشته باشد.
کسی که به امور سیاسی و قضاوت و اجتماعی وقوف کامل داشته باشد و در این زمینه با تجربه باشد.

همچنین در تاکید ضرورت وجود ولایت اداره امور شهرها نیز از دوران صدر اسلام همواره در کنار امور روحانی از سوی مبلغان دینی صورت میگرفته است.
خمس و زکات و مواردی از این دست توسط نمایندگان رسول خدا که سیره او را دنبال میکردند جمع اوری و اداره میشد.
مسجاد نیز در نزدیکی ساختمان های حکومتی ساخته میشدند
و محل جمع شدن افراد در مناسبت های سیاسی و اعیاد و … بوده است.

همچنین بخوانید: زندگینامه عمار یاسر