وظایف دانشجو از دید رهبر انقلاب

وظایف دانشجو از دید رهبر انقلاب

مهمترین وظایف دانشجو

در اهمیت اول، دانشجو باید به دنبال خودسازی باشد. با تربیت دینی خودش را بسازد.
معلم و تربیت با معلم خوب است اما اشخاص باید خود یک واعظ درون داشته باشند تا با آن نفسشان را بسازند.
در حد خودش احکام الهی را بزرگ بشمارند و آنها را به نحو احسن انجام بدهند و توکل را فراموش نکنند.

نکته دیگر بینش سیاسی است که یک دانشجو باید خود را در آن قوی کند و مراقب باشد که فریب نخورد.
آن عده ای که ادعای دین داری دارند ولی با انقلاب ما که اساس آن دین است سازگاری ندارند را بشناسد.

 

علم پژوهی و کسب دانش

مهمترین توصیه برای دانشجویان این است که با تحقیق و پژوهش و مطالعه علم در این اقیانوس بی انتهایی که خدای بزرگ در مقابل انسان قرارداه است، پیش بروند.
علم داشتن و پشرفت در آن برای امروز و آینده یک امر حیاتی است.
تمامی تلاش ها بدون داشتن علم کافی بدون نتیجه خواهند بود.

عدالت خواهی

از جمله وظایف دانشجو از دید رهبر این است که؛
هیچ بایدی وجود ندارد که دانشجو ها حتما باید در مسائل سیاسی و حیطه سیاست وارد شوند.
جوان دانشجو پر از هیجانات و احساسات است.
او خودش به این امر تمایل دارد و هیچ “باید” ی را نباید الزام نمود.
تنها باید دانشجو را در این زمینه هدایت نمود و او را تقویت کرد.

همچنین بخوانید: تاثیر فعالیت گروه های جهادی در عرصه های مختلف اجتماعی