نقش شعار در اندیشه شیعه

نقش شعار در اندیشه شیعه

نقش شعار در اندیشه شیعه نقش شعار در اندیشه شیعه را باید در تاریخ صدر اسلام بررسی کرد. برخی از شنیدن کلمه شعار حرف های بدون عمل را تداعی می کنند در حالی که شعار و رجز در اندیشه ناب شیعه نشان دهنده هدف و مکتب هر فردی است. و شعار و رجز واقعی را…