ضرورت وجود ولایت در جامعه

ضرورت وجود ولایت در جامعه

ضرورت وجود ولایت در جامعه همواره اموری در جامعه هست که استحکام نظام اجتماعی بر پایه آنها است. و این امور از وظایفه افراد آن جامعه نیست. اموری مانند ولایت و قضاوت و دستورات دفاع و جنگ در مواقع اضطراری. این ها نمیتوانند بر عهده هر کسی باشند بلکه فردی که مسئول آن جامعه است…