تاثیر فعالیت گروه های جهادی در عرصه های مختلف اجتماعی

تاثیر فعالیت گروه های جهادی در عرصه های مختلف اجتماعی

تاثیر فعالیت گروه های جهادی در عرصه های مختلف اجتماعی گروه‌ های جهادی هر یک با هدفی وارد عرصه کار و تلاش میشوند. برخی عمرانی، برخی سلامت، برخی فرهنگی و … عده ای نیز فعالیت های علمی را در دستور کار خود قرار میدهند. فعالیت های علمی دانشجویان شامل بررسی علل درجا زدن سطح علمی…