تغییر در نظام باورها

تغییر در نظام باورها

ایجاد تغییر در نظام باورها نظام باورها و نحوه تلقی هر کس از خود و جهان پیرامونش، نوع نگاه، اهداف، برنامه‌ها و کلا همه هستی او را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. پس یک جوان موفق باید نظام باورهای خود را نسبت به هستی و جهان، به گونه‌ای تغییر داده که از بدبینی، کج اندیشی و…