وظایف دانشجو از دید رهبر انقلاب

وظایف دانشجو از دید رهبر انقلاب

وظایف دانشجو از دید رهبر انقلاب مهمترین وظایف دانشجو در اهمیت اول، دانشجو باید به دنبال خودسازی باشد. با تربیت دینی خودش را بسازد. معلم و تربیت با معلم خوب است اما اشخاص باید خود یک واعظ درون داشته باشند تا با آن نفسشان را بسازند. در حد خودش احکام الهی را بزرگ بشمارند و…